Όροι χρήσης


Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Παρέχων»: Ανδρέας Κουτσογιαννόπουλος του Ηλία, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίου Αθανασίου αριθ. 14 με ΑΦΜ 126879331 της ΔΟΥ Αμαρουσίου. «Ιστοσελίδα»: Η παρούσα ιστοσελίδα «mybookservice.online». «Εγγραφή»: Η δημιουργία ενός λογαριασμού (προφίλ) στην Ιστοσελίδα με τη συμπλήρωση των σχετικών απαιτούμενων στοιχείων. «Χρήστης»: Κάθε εγγεγραμμένος επισκέπτης της Ιστοσελίδας.

Β. ΠΡΟΙΜΙΟ.

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας από τον παρέχοντα. Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και η συμμόρφωσή των χρηστών κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής σχέσης όπως ενδεικτικά σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με τον παρέχοντα. Ο παρέχων, παρά το ότι έχει ως σκοπό την 24ωρη λειτουργία της Ιστοσελίδας, 7 ημέρες την εβδομάδα, δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εσωτερικούς παράγοντες, όπως είναι ενδεικτικά οι εργασίες συντήρησης της Ιστοσελίδας ή/και από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν. Μέσω της Ιστοσελίδας ο παρέχων δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να καταχωρούν στοιχεία που αφορούν επισκευές, συντηρήσεις & κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων τους. Στη συνέχεια η ιστοσελίδα δημιουργεί αυτόματα λίστα με εκκρεμότητες που αφορούν τις επισκευές και συντηρήσεις των οχημάτων αυτών και εξάγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με αυτά, ορατά αποκλειστικά από τον χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρόντες όρους χρήσης. Η περαιτέρω περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, ή/και η χρήση των υπηρεσιών αυτής, ή/και η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Γ. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο παρέχων δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών που καταχωρούν οι χρήστες σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του παρέχοντα. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του παρέχοντα. Για την χρήση της Ιστοσελίδας απαιτείται εγγραφή του επισκέπτη ως χρήστη, δηλ. η δημιουργία ενός λογαριασμού (προφίλ) δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό του, Διεύθυνση, Περιοχή, Email, Τηλέφωνα, Α.Φ.Μ., ΔΟΥ του και πιθανώς και κάποια άλλα προσωπικά στοιχεία. Ο παρέχων, σύμφωνα με τα ως άνω, διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια νέα εγγραφή ή να ακυρώσει έναν λογαριασμό οποτεδήποτε. Με την εγγραφή του ο χρήστης αποκτά κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό του, ο απόρρητος χαρακτήρας του οποίου αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του. Ο παρέχων μπορεί να ζητήσει από τους χρήστες την επαλήθευση εγκυρότητας των λογαριασμών τους εάν θεωρεί ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δημιουργήσει και χρησιμοποιήσει επιπλέον λογαριασμούς, Ο παρέχων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της κατάργησης του λογαριασμού χρήστη.

Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο παρέχων δεσμεύεται στην προστασία του απορρήτου σας, χρησιμοποιώντας μόνον πληροφορίες κατόπιν νόμιμης συλλογής τους σύμφωνα με το Ν.2742/1997 και το Ν.3471/2006. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εάν χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο παρέχων διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Ο Xρήστης, αφού υποβάλλει τα στοιχεία του πρέπει να επιλέξει στη συνέχεια έναν κωδικό πρόσβασης (password). Η διέυθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο κωδικός πρόσβασης που καταχωρεί ο χρήστης κατά την εγγραφή του αποτελούν τον λογαριασμο΄πρόσβασής του στην ιστοσελίδα. Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Πλέον αυτών, ζητούνται και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη νομιμότητα της συναλλαγής και την έκδοση των νόμιμων παραστατικών καθώς και τη διασφάλιση των συναλλασσόμενων. Είναι ακόμη πιθανό να ζητηθούν στοιχεία που αφορούν τον χρήστη (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ) ώστε να ενημερώνεται για υπηρεσίες που πιθανόν τον ενδιαφέρουν αν το επιθυμεί. Σε καμία περίπτωση δεν αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα για υπηρεσίες αν ο Xρήστης δεν επιλέξει τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων. Τέλος είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για στατιστικούς λόγους οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, επεξεργασία σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που δηλώνει ο χρήστης οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Ο παρέχων δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ενοικίαση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών παρά μόνο μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών εφόσον έχει την ρητή συγκατάθεσή τους ή εφόσον η διοχέτευση γίνεται για την υλοποίηση των παραγγελιών των χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον παρέχοντα για την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (π.χ. έκδοση εξοφλητικής απόδειξης ή τιμολογίου). Ο χρήστης είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στον παρέχοντα οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Ο παρέχων δεν φέρει ευθύνη ανάκτησης των καταχωρήσεων του χρήστη η απώλεια των οποίων προήλθε από λάθος χειρισμό του ίδιου ή τρίτων στους οποίους ο χρήστης παραχώρησε συνειδητά ή όχι την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω του λογαριασμού του. Ο παρέχων διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει αυτόματα τον χρήστη από τη χρήση της Iστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος. Η Ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνεί με τον παρέχοντα προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της. Ο παρέχων διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν έχει εξοφλήσει την συνδρομή του, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιον χρήστη, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του παρέχοντα. Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ακόμη κι αν πρόκειται για χρήστες, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο χρήστης το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Οι χρήστες οι οποίοι, για προσωπικούς λόγους, επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας. Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου της ιστοσελίδας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. Τα στοιχεία που αφορούν τους χρήστες η και τα καταχωρημένα οχήματα των χρηστών της ιστοσελίδας ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο παρέχων δεν υποβάλλει σε έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη για τις καταχωρήσεις των χρηστών. Ο παρέχων δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων μελών ή τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της. Ο παρέχων δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και επιλογών της Ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο παρέχων δεν φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα μπορεί να προκύψουν ή για οποιαδήποτε ζημία στον εξοπλισμό του Χρήστη τυχόν προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της παρουσίασης της Ιστοσελίδας, των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία του παρέχοντα και προστατεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική, διανομή, αναδιανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης γραπτής άδειας του παρέχοντα ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Ζ. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στο Νόμο και τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Ιστοσελίδα και τον παρέχοντα από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά στο παρόν αναφερόμενες, ο παρέχων διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του χρήστη χωρίς προειδοποίηση, ενεργώντας στα πλαίσια του Νόμου. Ο χρήστης ευθύνεται για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του.

Η. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος ενημερώθηκαν την 18/09/2017 και η ισχύς τους είναι ενιαία για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας χωρίς να είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου χρήστη από την εφαρμογή τους, αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα χρήστη ή μερίδας χρηστών. Ο παρέχων διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης αυτών οποτεδήποτε, με άμεση έναρξη ισχύος αυτών από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Η τυχόν συνεχιζόμενη περιήγηση, πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας, ή/και η χρήση των υπηρεσιών αυτής, ή/και η πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω αυτής, θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων και προϋποθέσεων, για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα προς σχετική τους ενημέρωση.

Θ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Για κάθε διαφορά που ενδέχεται να ανακύψει στο μέλλον, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.